Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.

Utolsó módosítás: 2020 október 14

Ahhoz, hogy a weboldalt és a hozzá tartozó rendszert interkatív módon működtetni tudjuk, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró fájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat). A webes sütik (cookiek) használatának szabályzata ide kattintva érhető el.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Caffé Service kft., mint adatkezelő az adatkezelési és adatvédelmi szabályainak kialakításakor figyelembe vette a hatályban lévő jogszabályokat,különös tekintettel: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,a 2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az 1998.évi VI. törvényaz egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről rendelkezéseit.

A Caffé Service kft. az adatkezelés során tiszteletben tartja az érintettek magánszféráját, és az információs önrendelkezési jogát.

Néhány fogalom a törvényi meghatározás alapján:

Érintett: meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett önkéntesen és határozottan kinyilvánítja akaratát, és ezzel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Mindez a megfelelő tájékoztatáson alapul.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozatban kéri személyes adatainak kezelésének megszüntetését, illetve törlését
Adatkezelő: a Caffé Service kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi Berek utca 19.)
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen felvétele, gyűjtése, rendszerezése, rögzítése, megváltoztatása, tárolása, lekérdezése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, továbbítása, összekapcsolása és összehangolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adattovábbítás: ha az adatokat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges
Adatfeldolgozás: technikai feladatok elvégzése, melyek az adatkezelési műveletekhez kapcsolódnak, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, ha a technikai feladatot az adatokon végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi
Adatállomány: azon adatok összessége, melyeket egy nyilvántartásban kezelnek
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet , aki vagy amely nem azonos az adatfeldolgozóval, az adatkezelővel vagy az érintettel.
A kavegep.co  weboldalt üzemeltető Caffé Service kft., mint adatkezelő az internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján a felhasználók személyes adatait felhasználja.

Az adatkezelés legfontosabb elvei

Az adatok kezelésének és felvételének törvényesnek és tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető,mely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§(1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes és határozott hozzájárulása. Az érintett által önkéntesen megadható adatok: Cégnév, kapcsolattartó neve, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja, hogy a kavegep.co weboldal által nyújtott szolgáltatásokat biztosítani tudjuk különösen a kereskedők beazonosítása után információt nyújtsunk. A kavegep.co magánszemélyek részére NEM szolgáltat, kizárólag vállalkozók/cégek irányába nagykereskedelmi tevékenység alatt. Az adatkezelés regisztráció során azért fontos, hogy be tudjuk azonosítani Partnereinket és nekik nagyker árat jelenítsünk meg, ami magánszemélyek részére nem érvényes. Célja továbbá, hogy a terméket célba juttassuk, a megrendelést teljesítsük. A rendelés állapotáról,szállításról,felmerült problémákról,reklamáció orvoslásáról minél hamarabb tájékoztatni tudjuk a vevőket; esetlegesen felmerülő véleménykülönbség esetén a rendelést bizonyítani tudjuk; valamint, hogy /előzetes feliratkozás után/ a hírlevél előnyeit élvezni tudják .

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-65054/2013

A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldalon a látogató regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

– Cégnév
– Kapcsolattartó neve
– Számlázási cím
– Szállítási cím
– E-mail cím
– Telefonszám

Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a munkamenet azonosítók (Session ID-k) az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az [email protected] e-mail címen lehet bejelenteni.

Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez, kizárólag adatfeldolgozás céljából (hírlevél rendszer és rendszerkarbantartás) az adatkezelő a következő adatfeldolgozó félnek átadja:

EU-SALESMAN Kft (webhosting, adatbázis-karbantartás, weboldalfejlesztés okán)
1137 Budapest, Katona József utca 15.
Adószám: 23706738-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-974508

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó is törvényi kötelességből továbbíthatja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Adat életút, adatok törlése

A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az [email protected] e-mail címen az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet.

A regisztrációnál megadott adatokat, amennyiben rendelés nem történt, az adatkezelő 2 év elteltével törli.

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az [email protected] e-mail címen kérjük bejelenteni. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem minden adatot áll módunkban törölni, különösképpen azon vásárlások és tranzakciók, szerződések adataira tekintettel, amiket különböző hatóságok évek múltán is kérhetnek az adatkezelőtől. PL. NAV számlázás, szerződéses viszonyok, stb.

A weboldalt üzemeltető partner és technológia

A kavegep.co weboldal az

EU-SALESMAN Kft
1137 Budapest, Katona József utca 15.
Adószám: 23706738-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-974508

szerverén található. Az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek. A szerver fizikai biztonságáról beléptető rendszer és megfigyelő rendszer gondoskodik.

Az adatok fizikai tárolása:
2120 Dunakeszi, Berek utca 19. – Caffé Service székhelye
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. – Rackforest szerverterem
Google szerverei – Biztonsági mentések
Amazon szerverei – Biztonsági mentések
Microsoft szerverei – Levelezés

Felelősségvállalás

Cégünk felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok csak a cél eléréséig kerülnek felhasználásra, ezen céloktól eltérő célokra nem használja fel a beazonosításra alkalmas adatokat. Rendszerünket úgy terveztük, hogy kizárólag cégek/vállalkozók nyilvános adatait kívánjuk kezelni. Kérjük Partnereinket, hogy a nyilvános cégadatokban is elérhető adatokat adják meg.

Technikai folyamatok automatikus eredményeként a felhasználó külön nyilatkozata nélkül a szolgáltatás igénybevételekor (belépéskor, kilépéskor) számítógépének adatai automatikusan rögzülnek. Ezek az adatok más személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az automatikusan rögzített adatok csak statisztikai célokra, rendszerfejlesztésre használhatók. Ezeket az adatokat más célokra felhasználni nem lehet. Harmadik fél részére átadni ezen adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehetséges. Hatóság részére a jogszabályban rögzített és indokolt esetben adja át cégünk az adatokat, miután hitelt érdemlően indokolja és alátámasztja az adatok kiadásának szükségességét. A törvényben meghatározott esetben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 6.§ (5) bekezdés )az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti annak személyes adatait. A kavegep.co  weboldal csomagküldő-,illetve futárszolgálat közreműködését veszi igénybe a csomagok kézbesítésére. A csomagok célba éréséhez, illetve sikertelen kézbesítés esetére cégünk átadja a kézbesítéshez fontos adatokat a futárszolgálatnak. Ezeket az adatokat a szállító csak ezen célokra használhatja fel, nem jogosult harmadik fél részére átadni.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének utólagos jóváhagyása vagy beleegyezése nem szükséges.

Nagyon fontos, hogy gondoskodjanak jelszavuk megfelelő titokban tartásáról, mivel a felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért illetve tranzakcióért, melynek során jelszava felhasználásra került. Nem áll fenn az előbb említett felelősség, ha a felhasználó jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy kezébe. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetűinformációk elvesztéséből vagy a szolgáltatás leállásából eredő vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A felhasználó adatai megadásával kifejezetten és önkéntesen, előzetesen, egyértelműen hozzájárulhat a regisztrációkor, hogy az Üzemeltető a felhasználó részére hírlevelet küldjön.Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás megadásakor az adatok valósak illetve helytállóak. A hírlevél igénylésének önkéntes hozzájárulását ,az adatkezelést bármikor vissza lehet vonni. Az Üzemeltető vállalja, hogy az adattörlést haladéktalanul elvégzi, a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozottak adatai közül. Hírlevélben csak a Caffé Service Kft által forgalmazott termékeivel és akcióival kapcsolatos információkat, híreket küldünk.

Ha módosítani szeretné a regisztrációkor megadott adatait , erre van lehetősége a megrendelés elküldése előtt. Amennyiben utólag veszi észre (a megrendelés elküldése után), hogy valamelyik adat nem megfelelő, kérjük azonnal törölje rendelését! Ezt megteheti a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött e-mailen keresztül, illetve ügyfélszolgálatunkat telefonon értesítve.
A személyes adatok kezelése mindaddig marad fenn (addig kezelhetőek az adatkezelő részéről), amíg az érintett le nem iratkozik az adott szolgáltatásról, illetve kifejezetten nem kéri adatai kezelésének megszüntetését. A kapott adatok, emynniben rendelés nem történik, 2 év után törlésre kerülnek.

Az érintettnek bármikor joga van, hogy az adatainak kezelését megtiltsaÍrásbeli nyilatkozatban kérheti személyes adatainak törlését, melyet az  [email protected] e-mail címen kezdeményezhet. Az adatkezelő az írásbeli nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül elvégzi az adatok törlését.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő tájékoztatást köteles adni- az általa kezelt- az érintett személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint- ha az adatokat továbbítják-az adatkezelés jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatást csak írásbeli kérésre adunk ki. Amennyiben e-mailben kér tájékoztatást az érintett, hiteles e-mail címnek a regisztrált e -mail címről küldött levelet tekintjük. Cégünk a kézhezvételtől 10 munkanapon belül válaszol az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre.

Kézhezvétel időpontjának e-mail esetén minden esetben az elküldést követő első munkanapot tekintjük!
A Caffé Service kft. fenntartja a jogát, hogy adatkezelési szabályzatát bármikor módosítsa. Amennyiben módosítjuk a szabályzatot, ezen oldal tetején mindig közzé tesszük az utolsó változtatás időpontját. Kérjük látogasson vissza erre az oldalra, hogy biztosíthassuk adatainak védelmének mikéntjéről. A megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik a felhasználók, amennyiben továbbra is igénybe veszik szolgáltatásainkat, beleegyezésük kikérésére a továbbiakban nincs szükség.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Ha az érintett úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Címe:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 319-14-00.

Az érintett regisztrációjával, megrendelésének rögzítésével, illetve oldalaink böngészésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti felhasználásához. Valamint elfogadja az általános szerződési feltételeket, cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, vásárlási és fizetési feltételeinket, illetve minden olyan feltételt, ami weboldalunk használatához rögzítettünk.

Go To Top
X